Obchodní podmínky

PŮJČOVNÍ ŘÁD

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení jízdního kola a doplňkového sortimentu (nosiče kol, dětské sedačky, atd…) vzniká podpisem nájemní smlouvy o zapůjčení (dále jen „smlouva“) a řídí se dle tohoto půjčovního řádu vydaného v Rosicích dne 19.2.2018. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby se nájemce seznámil s níže uvedeným obsahem, který je všeobecně přístupný na těchto internetových stránkách.

Nájemní smlouva musí vždy obsahovat:

 • seznam zapůjčeného sportovního vybavení a doplňků
 • termín vypůjčení
 • termín vrácení
 • celkovou cenu půjčovného
 • celkovou cenu kauce 
 • hodnotu zapůjčeného zboží pro případ krádeže, ztráty, totální škody.  

Nájemce musí splňovat následující podmínky:

 • být starší 18 let (mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce)
 • předložit dva doklady totožnosti (občanský průkaz, pas,řidičský průkaz …),
 • složit jistinu ve výši stanovené půjčovnou dle hodnoty půjčovaného materiálu.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Rezervace se provádí pouze osobně na provozovně pronajímatele nebo vyplněním rezervačního formuláře na této doméně.
 2. Zrušení rezervace je možné provést pouze osobně na pobočce pronajímatele, nebo po konzultaci telefonicky a podléhá storno poplatkům.
 3. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je určen a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a řídit se pokyny pronajímatele.
 4. Půjčovné je splatné nejpozději v den rezervace převodem na účet pronajímatele a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.
 5. Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení kauce splatné při převzetí vybavení. Kauce může být složena v hotovosti, nebo bezhotovostně převodem na účet.
 6. Povinností nájemce je si půjčené vybavení v přítomnosti pronajímatele prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajimateli který sjedná nápravu . Pokud nejde poškození neprodleně odstranit,  je povinen jej zapsat do smlouvy o výpůjčce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 7. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení nese odpovědnost výhradně sám nájemce.
 8. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce není z jakéhokoli důvodu schopen zapůjčené vybavení v termínu vrátit, je o tom povinen informovat telefonicky, nebo emailem  pronajímatele před uplynutím sjednané doby. Po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit.
 9. Při případném vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nevzniká nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.
 10. Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
 11. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli každý započatý den dle příslušného ceníku až do vrácení + pokutu 1000 Kč za neinformování pronajímatele o prodlení vrácení.
 12. V případě odcizení či ztráty zapůjčeného vybavení je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou v plné výši. Výše ceny každého vybavení je uvedena ve smlouvě a je též uvedena v ceníku půjčovny platným k datu podpisu této smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách a na provozovně fatbike4fun.cz. 
 13. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.
 14. Vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození, zničení či strátě.
 15. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání vypůjčeného vybavení a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.
 16. Pokud dojde k poškození vybavení během zápůjčky,  případné poškození bude v našem servisu opraveno / vyměněno a vyfakturováno nájemci se splatností 10 dní. Do jeho zaplacení bude část jistiny v předpokládané ceně opravy zajištěna. Po uhrazení faktury za opravy / výměnu bude nájemci tato část kauce vrácena. 
 17. Pokud cena opravy překročí výši jistiny ( zcizení, ztráta, totální škoda) bude tato cena vyfakturována nájemci se splatností 20 dní. Pokud nebude tato faktura uhrazena v termínu, budou  proti nájemci podniknuty kroky dle platné předpisové základny ČR a jistina propadne ve prospěch pronajímatele.
 18. V případě porušení těchto podmínek ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení bez nároku na vrácení ceny za pronájem.
 19. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě pronajímateli vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 20. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.
 21. Kola půjčovaná v naši půjčovně NEJSOU vybavena výbavou pro provoz na pozemních komunikacích. 
 22. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení.
 23. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.